Algemene voorwaarden.

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1) Definities

 1.1 SushPro: Eenmanszaak SushPro Videoproducties te Zoetermeer, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Den Haag met kvk nummer: 59540060 handelt onder de naam SushPro

 1.2 Opdrachtgever: de organisatie of particulier met wie SushPro een overeenkomst is aangegaan betreffende de ontwikkeling van een filmproduct door SushPro.

 1.3 Partijen: SushPro als leverancier van het betreffende film product en de opdrachtgever als afnemer van het betreffende filmproduct.

 

2) Toepassingen

 2.1 SushPro heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Deze aanpassingen of aanvullingen zullen tenminste 21 dagen voordat ze van kracht gaan door SushPro aan de Opdrachtgever moeten zijn gecommuniceerd. Indien de Opdrachtgever deze ‘nieuwe’ voorwaarden niet wilt aanvaarden, kan de Opdrachtgever tot de datum dat deze voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk beëindigen.

 2.3 Indien enige voorwaarde(n) van deze algemene voorwaarden nietig verklaard of vernietigd worden, blijven de resterende voorwaarden van kracht en zullen SushPro en de Opdrachtgever overleg plegen om tot vergelijkbare vervangende voorwaarden te komen, waarbij de nietige of vernietigde voorwaarden in acht genomen zullen worden.

 

3) Verplichtingen SushPro

 3.1 SushPro zal zich inspannen om naar beste weten en kunnen de activiteiten voor levering van het product zorg te dragen.

 3.2 SushPro zal de Opdrachtgever een passend alternatief bieden indien SushPro door enig reden niet aan haar inspanningsverplichtingen kan voldoen.

 

4) Verplichtingen Opdrachtgever

 4.1 De Opdrachtgever zal SushPro steeds alle medewerking verlenen en gegevens, inlichtingen of materiaal (bijvoorbeeld, foto`s en logo`s ) verschaffen dat noodzakelijk is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst, zonder hiervoor enige kosten in rekening te brengen of eventuele schade te verhalen als gevolg van het ontbreken van bovengenoemde.

 4.2 De Opdrachtgever draagt zorg voor en de verantwoordelijkheid over het aanleveren van het juiste materiaal, zoals (maar niet uitsluitend) foto’s, videomateriaal, logo’s en huisstijlelementen, alsmede voor de kwaliteit daarvan. Indien SushPro kosten maakt doordat de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is SushPro gerechtigd die kosten in rekening te brengen.

 4.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invoer van gegevens. Als blijkt dat de noodzakelijke gegevens niet juist zijn ingevoerd heeft SushPro het recht om de overeenkomst te ontbinden en om eventuele ontstane kosten in rekening te brengen.

 

5) Auteursrechten

 5.1 De auteursrechten van alle ontwikkelde producten en/of (beeld)materiaal liggen volledig bij SushPro. De Opdrachtgever heeft uitsluitend recht op communicatie van het eindproduct voor/via het daarvoor in de overeenkomst afgesproken en genoteerde doel/media.

5.2 De Opdrachtgever heeft geen recht op reproductie/vermedigvuldiging van het eindproduct of enig ander materiaal dat onder het auteursrecht van SushPro valt zonder schriftelijk toestemming van SushPro.

5.3 De Opdrachtgever heeft geen recht om het eindproduct te bewerken zonder schriftelijk toestemming van SushPro.

5.4 De Opdrachtgever heeft geen recht om delen van het eindproduct of enig ander materiaal dat onder het auteursrecht van SushPro valt te gebruiken of te vertonen zonder schriftelijk toestemming van SushPro op een manier die niet is overeengekomen.

5.5 De Opdrachtgever heeft geen recht om het eindproduct of enig ander materiaal dat onder het auteursrecht van SushPro valt in gebruik te geven aan derden zonder schriftelijk toestemming van SushPro.

5.6 SushPro heeft het recht om de producten en enig ander materiaal dat onder het auteursrecht van SushPro valt te beschermen door middel van technische maatregelen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om deze beveiliging te laten verwijderen of te ontwijken.

5.7 SushPro heeft het recht om bij elke film kenbaar te maken dat SushPro de producent daarvan is door middel van een bescheiden vermelding van haar logo en internetsite achter elke sequentie.

 

6) Leveringstermijnen

 6.1 De door SushPro aangegeven leveringstermijnen zijn slechts een indicatie die naar beste weten is bepaald gebaseerd op de gegevens die voorhanden waren tijdens het aangaan van de overeenkomst met de Opdrachtgever. SushPro zal er echter altijd naar streven om de vermelde leveringstermijnen te halen. In geval van alleen een overschrijding van een leveringstermijn is er geen sprake van verzuim van SushPro’s en kan SushPro niet aansprakelijk gesteld worden voor enig schade waarvan de Opdrachtgever het niet halen van de leveringstermijn de oorzaak ziet.

 

7) Betaling

 7.1 Betaling dient binnen 14 dagen nadat de werken aan de Opdrachtgever zijn geleverd plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen en deze afspraak in de overeenkomst is genoteerd.

7.2 Alle geoffreerde zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

7.3 SushPro hanteert deelfacturering: 50% van de totale offerte wordt gefactureerd na het succesvol volbrengen van de laatste opnames en 50% van de totale offerte wordt gefactureerd na aflevering van het eindproduct.

 7.4 In geval dat de Opdrachtgever in gebreke blijft om binnen de factuur vermelde betalingstermijn te betalen, is SushPro gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten, waaronder (maar niet uitsluitend) deurwaarderkosten en administratiekosten, en de wettelijke rente die geld voor handelsovereenkomsten in rekening te brengen, met een minimum van 15% van het offerte bedrag.

 7.5 In geval SushPro twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever is SushPro gerechtigd zekerheid stelling te vragen of een aanbetaling te vragen. Als de Opdrachtgever daar niet mee akkoord is, is SushPro gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 

8) Duur en Beëindiging Overeenkomst

 8.1 De duur van de overeenkomst is van onbepaalde tijd.

 8.2 De overeenkomst eindigt zodra het eindproduct is geleverd door SushPro en de Opdrachtgever de vergoeding voor dit eindproduct betaald heeft.

8.3 Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts ontbinden als één van de partijen dermate in gebreke blijft dat het verder nakomen van de overeenkomst niet meer mogelijk is en nadat de partij een redelijk termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, derhalve als deze overeenkomst anders bepaalt. De tekortkoming moet wel door schriftelijke kennisgeving zijn gecommuniceerd aan de betreffende partij.

8.4 SushPro kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden als de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement is verklaard of de onderneming van de Opdrachtgever word geliquideerd of beëindigd met een andere reden dan reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. SushPro kan wegens deze beëindiging niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schadevergoeding.

8.5 Als de Opdrachtgever in geval van punt 8.4 al prestaties voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dient de Opdrachtgever deze gewoon te vergoeden en is de vergoeding dus geen voorwerp van ongedaanmaking. Eventueel al gefactureerde vergoedingen blijven gewoon verschuldigd en zijn direct opeisbaar door SushPro.

8.6 Indien Opdrachtgever SushPro’s opdracht heeft gegeven en deze opdracht voordat deze is uitgevoerd intrekt, opzegt, of op een andere wijze beëindigd, is Opdrachtgever aan SushPro tenminste 15% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd, onverminderd het recht van SushPro om haar daadwerkelijke schade als gevolg van de intrekking, opzegging of andere wijze van beëindiging te vorderen.

 

9) Geheimhouding

 9.1 Elke partij is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijk gegevens jegens derden en deze informatie uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor de informatie verkregen is.

 

10) Aansprakelijkheid en vrijwaring

 10.1 SushPro is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van producten of diensten van SushPro, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van SushPro.

10.2 SushPro is niet aansprakelijk voor indirecte schade geleden door de Opdrachtgever veroorzaakt door een haar toerekenbare tekortkoming vanwege opzet of grove schuld, waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan gegevens bestanden en schade aan bedrijfstagnatie.

10.3 In geval van directe, materiële schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van SushPro, is SushPro alleen aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan het totaal van de door de Opdrachtgever voor geleverde producten of diensten aan SushPro betaalde bedragen.

10.4 Schade waarvoor SushPro aansprakelijk wordt gehouden dient binnen een termijn van 8 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan SushPro te zijn doorgegeven als de partij met de geleden schade in aanmerking wil komen voor een vergoeding.

 

11) Aanpassingen en Meerwerk

 11.1 Aanpassingen zal SushPro kosteloos doorvoeren als het aanpassingen in de montage betreft van het geleverde eindresultaat. Aanpassingen die extra opnames vergen zullen onder meerwerk vallen waarop punt 11.2 van toepassing zal zijn.

 11.2 Als de Opdrachtgever SushPro verzoekt werkzaamheden of ander prestaties die niet in de overeenkomst zijn opgenomen uit te voeren, dan zal dit vallen onder meerwerk en is SushPro gerechtigd hier haar gebruikelijk tarieven voor te rekenen bovenop de overeengekomen vergoeding in de overeenkomst.

 

12) Privacy

 12.1 De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften, waaronder (maar niet uitsluitend) de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming van Persoonsgegevens, in acht zijn genomen en dat alle voorschreven aanmeldingen zijn gedaan.

 

13) Toepasselijk recht

 13.1 Overeenkomsten tussen SushPro en de Opdrachtgever vallen onder het Nederlands recht.

 13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan betreffende overeenkomsten gesloten tussen SushPro en de Opdrachtgever zullen uitsluitend beslecht worden door een bevoegde rechter.